နေ့စဉ်ကျမ်းစာဖတ်ရှုခြင်းယနေ့ ၂၇ ရက်၊ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈

0
11079

ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ကျမ်းစာဖတ်ရှုခြင်းကို ၂ ရာဇဝင်ချုပ် ၁၁: ၁-၂၃ နှင့် ၂ ရာဇဝင်ချုပ် ၁၂: ၁-၁၆ တို့မှရရှိသည်။ ဖတ်ပါ၊

နေ့စဉ်သမ္မာကျမ်းစာဖတ်ရှုခြင်း။

၂ ရာဇဝင်ချုပ် ၂၃: ၁-၂၁
ရောဗောင်သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်သောအခါ၊ ယုဒအမျိုးနှင့်ဗင်္ယာမိန်အမျိုးထဲကရွေးချယ်သောစစ်သူရဲတသိန်းရှစ်သောင်းတို့ကိုစုဝေးစေ၏။ နိုင်ငံတော်ကိုရောဗောင်လက်သို့ရောက်ပြန်စေခြင်းငှါ၊ 1 သို့ရာတွင်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဘုရားသခင်၏လူရှေမာယသို့ ရောက်၍၊ 2 ယုဒရှင်ဘုရင်ရှောလမုန်သားရောဗောင်နှင့်ယုဒအမျိုးနှင့်ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားများရှိရာသို့အမိန့်တော် ရှိ၍၊ 3 ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ သင်တို့ညီအစ်ကိုများကိုစစ်တိုက်ခြင်းငှါမသွားကြနှင့်။ လူအပေါင်းတို့၊ ကိုယ်နေရာသို့ပြန်သွားကြလော့။ ဤအမှုကိုငါစီရင်ပြီဟုမိန့်တော်မူသောထာဝရဘုရား၏စကားတော်ကိုနား ထောင်၍၊ ယေရောဗောင်ကိုစစ်မချီ၊ ပြန်သွားကြ၏။ ရောဗောင်သည်ယေရုရှလင်မြို့၌ နေ၍၊ ယုဒပြည်၌ခိုင်ခံ့သောမြို့တို့ကိုပြုစုရာတွင်၊ ၆ ဗက်လင်မြို့၊ Et သံမြို့၊ တေကောမြို့ကိုလည်းတည်၏။ ယုဒပြည်နှင့်ဗင်္ယာမိန်ခရိုင်၌ခိုင်ခံ့သောမြို့တို့ကိုပြုစုလေ၏။ 4 ထိုမင်းသည်ခွန်အားကြီးသောရရှိထားသူ, သူတို့ထဲမှာဗိုလ်မင်း ထား. , စားစရာများနှင့်ရေနံနှင့်စပျစ်ရည်ကိုစတိုးဆိုင်ခိုင်ခံ့သော။ မြို့အသီးအသီးတို့၌ဒိုင်းလွှားလှံလက်နက်များကို ထား၍ အလွန်ခိုင်ခံ့စေ၏။ Israelသရေလပြည်အရပ်ရပ်၌ရှိသောယဇ်ပုရောဟိတ်လေဝိသားတို့သည်၊ မိမိတို့နေရာမှအထံတော်သို့လာကြ၏။ ယေရောဗောင်နှင့်သူ၏သားတို့သည်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကိုထာဝရဘုရားထံတော်မှပယ်ရှားစေခြင်းငှါ၊ လေဝိသားတို့သည်မိမိတို့ပိုင်သောမြေ၊ ယုဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်လာသောအကြောင်းဟူမူကား၊ 5 မြင့်သောအရပ်၊ နတ်ဆိုးတို့နှင့်လုပ်သောနွားသငယ်တို့အဘို့၊ Andသရေလခရိုင်များထဲက ထွက်၍၊ ဘိုးဘေးတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအားယဇ်ပူဇော်အံ့သောငှါ၊ လေဝိသားတို့နောက်သို့ လိုက်၍၊ ထိုသူတို့သည်ယုဒနိုင်ငံကိုအား ပေး၍ ရှောလမုန်သားရောဗောင်ကိုသုံးနှစ်ပတ်လုံးခိုင်ခံ့စေကြ၏။ သုံးနှစ်ပတ်လုံးဒါဝိဒ်နှင့်ရှောလမုန်လမ်းသို့လိုက်ကြ၏။ ရောဗောင်သည်လည်းဒါဝိဒ်သားယေရိမုတ်သမီးမဟာလတ်၊ ယေရှဲသား ab လျာဘသမီးအဘိဟဲလနှင့်စုံဘက်။ ၊ ၁၉ ထိုသူငယ်သည်ကား၊ ယုရှ၊ ရှာမာရိ၊ 6 ထိုနောက်မှအဗရှလုံသမီးမာခါနှင့်စုံဘက်။ အဘိယ၊ ထိုသားကားအဘိယ၊ အတ္တိ၊ ဇိဇ၊ ၂၁ ရောဗောင်သည်မယားတဆယ်ရှစ်ယောက်၊ မောင်းမမိthံခြောက်ဆယ်တို့ကိုသိမ်း ယူ၍ သားနှစ်ဆယ်ရှစ်ယောက်၊ သမီးခြောက်ဆယ်တို့ကိုရသည်အဗရှလုံသမီးမာခါနှင့်စုံဘက်။ ၊ မိမိအစ်ကိုတို့တွင်အကြီးအကဲဖြစ်သောသူကို၊ မင်းအရာ၌ချီးမြှောက်လေ၏။ ယုဒခရိုင်ဗင်္ယာမိန်ခရိုင်အရပ်ရပ်တို့တွင်၊ ခိုင်ခံ့သောမြို့ရှိသမျှတို့၌၊ မိမိသားတို့ကိုအနှံ့အပြားနေရာ ချ၍၊ များစွာသောရိက္ခာကိုသိုထား၏။ မယားများတို့ကိုအလိုရှိ၏။

၂ ရာဇဝင်ချုပ် ၂၃: ၁-၂၁
1 ရောဗောင်မင်းသည်မိမိနိုင်ငံကိုတည်စေ။ အားကြီးသောအခါ၊ theသရေလအမျိုးရှိသမျှနှင့်တကွထာဝရဘုရား၏တရားတော်ကိုစွန့ ်၍၊ ယေရောဗောင်မင်းကြီးနန်းစံငါးနှစ်တွင်၊ အဲဂုတ္တုရှင်ဘုရင်ရှိရှက်သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့စစ်ချီ။ ၊ ထာဝရဘုရားကိုပြစ်မှားသောကြောင့်၊ ရထားတရာနှစ်ဆယ်၊ မြင်းစီးသူရဲခြောက်သောင်းနှင့်တကွယေရုရှလင်မြို့သို့စစ်ချီ။ ၊ အဲဂုတ္တုပြည်မှထွက် သွား၍၊ သုကနိိမ်လူ၊ 2 ယုဒပြည်၌ခိုင်ခံ့သောမြို့တို့ကိုတိုက်ယူပြီးမှ၊ ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်လေ၏။ ထိုအခါပရောဖက်ရှေမာယသည်၊ ရှိရှက်ကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့၌စုဝေးသောယေရောဗောင်နှင့်ယုဒမင်းများတို့ရှိရာသို့ လာ၍၊ ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ သင်တို့သည်ငါ့ကိုစွန့်ကြပြီ။ Shishak ၏လက်။ ၆ ထိုကာလ၌theသရေလမင်းသား၊ ရှင်ဘုရင်တို့သည်ကိုယ်ကိုနှိမ့်ချကြ၏။ ထာဝရဘုရားဖြောင့်မတ်တော်မူသည်ဟု ဆို၍၊ ၇ ထိုသို့နှိမ့်ချကြောင်းကိုထာဝရဘုရားမြင်လျှင်၊ နှုတ်ကပတ်တော်သည်ရှေမာယသို့ ရောက်၍၊ သူတို့သည်နှိမ့်ချကြပြီ။ ထိုကြောင့်သူတို့ကိုငါမဖျက်ဆီး၊ ရှိရှက်လက်ဖြင့်ယေရုရှလင်မြို့အပေါ်သို့ငါ့အမျက်ကိုမသွန်းလောင်းရ။ 3 သို့ရာတွင်၊ ငါ့နိုင်ငံ၌၎င်း၊ တပါးအမျိုးသားတို့၏ဘုရားဖြစ်စေခြင်းငှါ၎င်း၊ ၉ အဲဂုတ္တုရှင်ဘုရင်ရှိရှက်သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့စစ်ချီ။ ၊ ဗိမာန်တော်ဘဏ္,ာနှင့်နန်းတော်ဘဏ္tookာရှိသမျှကိုသိမ်းသွား၏။ ရှောလမုန်လုပ်သောရွှေဒိုင်းရှိသမျှကိုလည်းယူသွား၏။ ရောဗောင်မင်းကြီးသည်ရွှေဒိုင်းအစားကြေးဝါဒိုင်းတို့ကို လုပ်၍ နန်းတော်တံခါးစောင့်ကိုယ်ရံတော်မှူး၌အပ်လေ၏။ ရှင်ဘုရင်သည်ဗိမာန်တော်သို့သွားသောအခါ၊ ကိုယ်ရံတော်သားတို့သည်ဒိုင်းတို့ကို ထား၍ နောက်တဖန်မိမိတို့စောင့်ရာအခန်းမှာပြန်ထားကြ၏။ ထာဝရဘုရားသည်သူ့ကိုရှင်းရှင်းမဖျက်ဆီးမည်အကြောင်း၊ အမျက်တော်ကိုလွှဲတော်မူ၏။ ယုဒပြည်၌လည်း၊ ရောဗောင်မင်းကြီးသည်ယေရုရှလင်မြို့၌ကိုယ်ကိုခိုင်ခံ့။ နန်းထိုင်၏။ ရောဗောင်သည်အသက်တဆယ်လေးနှစ်ရှိသော်၊ နန်းထိုင်။ ယေရုရှလင်မြို့၌တဆယ်ခုနစ်နှစ်စိုးစံလေ၏။ နာမတော်ကိုတည်စေကြလော့။ မယ်တော်ကားအမ္မုန်အမျိုးသား၊ နေမအမည်ရှိ၏။ ထာဝရဘုရားကိုရှာလိုသောငှါ၊ မိမိသဘောမချသောကြောင့်၊ ဒုစရိုက်အမှုကိုပြု၏။ ၁၅ ရောဗောင်ပြုမူသောအမှုအရာအစအဆုံးတို့သည်၊ ပရောဖက်ရှေမာယ၏ကျမ်းနှင့်၊ ပရောဖက်Idဒ္ဒေါစီရင်သောသားစဉ်မြေးဆက်စာရင်း၌ရေးထားလျက်ရှိ၏။ ရောဗောင်နှင့်ယေရောဗောင်တို့သည်အသက်ရှည်သမျှကာလပတ်လုံးရန်ဘက်ပြုကြ၏။ 4 ရောဗောင်သည်လည်းဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်။ ၊ ဒါစိဒ်မြို့၌သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံလေ၏။ သားတော်အဘိယသည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏။

 

တစ်ဦးကစာပြန်ရန် Leave

သင့်ရဲ့ comment ကိုရိုက်ထည့်ပါ
သင်တို့၏နာမကဒီမှာရိုက်ထည့်ပေးပါ

ဤ site ကိုစပမ်လျှော့ချဖို့ Akismet ကိုအသုံးပြုသည်။ သင့်ရဲ့ comment ကိုဒေတာများကိုဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်လေ့လာ.